Регламент громадської ради при Білокуракинській районній державній адміністрації Луганської області

Додаток 2
до протоколу №1
засідання  громадської ради при
Білокуракинській райдержадміністрації
від  01 червня 2017 року

 

РЕГЛАМЕНТ
громадської ради при Білокуракинській районній державній адміністрації Луганської області

 

Загальні положення

 1. Регламент громадської ради при Білокуракинській районній державній адміністрації Луганської області (далі - Регла­мент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Білокуракинській районній державній адміністрації Луганської області (далі — громадська рада).
 2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбачено­му Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
 3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачений Положенням про громадську раду та цим Регламентом. Голова громадської ради має заступника, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачений Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
 4. Розподіл функціональних повноважень між заступником голови громадської ради (далі — заступник голови) здійснюється головою громадської ради.

Планування роботи

 1. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річними) планами, які затверджуються громадською радою.
 2. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням заступником) спільно із секретарем громадської ради на основі пропозицій членів громадської ради та постійних комісій громадської ради (у разі їх створення). Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні. Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
 3. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
 • чергові засідання громадської ради, засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення), проведення громадської експертизи діяльності Білокуракинської райдержадміністрації проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, організація заходів у межах проведення райдержадміністрацією консультацій із громадськістю, забезпечення інформування райдержадміністрацією громадськості про діяльність громадської ради,
 • інші заходи в межах повноважень громадської ради.
 1. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради за три
  тижні до закінчення відповідно поточного року.
 2. Річний план роботи громадської ради оприлюднюються на
  офіційному веб-сайті Білокуракинської райдержадміністрації та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному членові громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

 1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності — виконуючим обов'язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного. Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 4 календарних днів до дати проведення засідання (за рішенням громадської ради). Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 2. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради. Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скли­кання, поданої відповідно до цього Регламенту. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 3. Засідання громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради. Уповноважений представник райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення та має право дорадчого голосу.
 4. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради прово­дить письмову реєстрацію учасників.
 5. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (в разі їх створення).
 6. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій. Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради, комітетами або тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.
 7. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням  його заступник. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.
 8. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог: перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) голо­вою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.
  на установчих зборах громадської ради по збігу дворічного терміну головує голова ініціативної групи, або обраний головуючий з числа ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність,  а також обирається новий склад громадської ради.
 9. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Уразі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.
 10.  Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та її секретарем.  Рішення громадської ради  оформляється  протоколом,  який ведеться  під час проведення засідання громадської ради, та підписується головою громадської ради та секретарем громадської ради. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова та секретар громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає: розсилання головою/секретарем громадської ради кожному членові громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти; встановлення терміну для надсилання членами громадської ради влас­них зауважень та пропозицій до проекту рішення; узагальнення пропозицій та зауважень; підготовку та розсилання головою громадської ради кожному членові громадської ради остаточного варіанта рішення; голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту. При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

 1. На засіданні громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику (у разі надання належного обґрунтування доцільності їх створення). Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради в разі необхідності. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
 2. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.
 3. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з райдержадміністрацією

 1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії райдержадміністрації. Громадська рада щороку готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради. Громадська рада може подати райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Голова громадської ради в обов'язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади,
громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
 2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.
 3. Для проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія).
 4. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

 1. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в обов'язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.
 2. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на
  офіційному веб-сайті райдержадміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.
 3. При взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням заступник. У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колек­тивну позицію громадської ради. Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково повинна відображати позицію громадської ради.