Нормативна база

Конституція України (Із змінами, внесеними згідно із Законами) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи (Із змінами, внесеними згідно із Законами)» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text

Закон України «Про захист персональних даних (Із змінами, внесеними згідно із Законами)» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Закон України «Про доступ до публічної інформації (Із змінами, внесеними згідно із Законами)» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Наказ Міністерства юстиції від 02.03.2015  № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)»  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15#Text

Наказ Міністерства юстиції від 19.06.2013  № 1227/5 «Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1062-13#Text

Наказ Міністерства юстиції від 08.04.2013  № 656/5 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13#Text

Наказ Міністерства юстиції від 18.06.2015  № 1000/5 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text

Наказ Міністерства юстиції від 19.07.2017  № 2301/5 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Про затвердження Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-17#Text

Наказ Міністерства юстиції від 27.11.2017  № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-17#Text

Постанова Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2012 р. № 887 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1004 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Про проведення експертизи цінності документів» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Деякі питання документування управлінської діяльності» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 1992 р. № 731 (Із змінами, внесеними згідно із Законами) «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF#Text